Общи условия:

Преди да пристъпите към използването на сайта – www.bodyshaping.bg, е нeобходимо да се запознаете с общите условия.

ДЕФИНИЦИИ

 1. „Сайт“ е информацията, текстовете, снимки,  дизайн и други материали, които се намират на www.bodyshaping.bg и подстраници на същия сайт.
 2. „Потребител“ е всяко лице, което използва сайта www.bodyshaping.bg

Моля, прочетете внимателно следващите общи условия („Общи условия“), правни положения и информация. Използването на сайта предполага, че вие сте съгласни с настоящите Общи условия и правни положения и напълно разбирате изложената тук информация.  

ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. Настоящият сайт www.bodyshaping.bg е проект на Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност “Би Ес Актив” ЕООД, регистрирано по Законите на Република България, вписано в Търговския регистър с ЕИК 20639073.
 2. „Би Ес Актив“ ЕООД е дружество със седалище и адрес за кореспонденция – ул. Димитър Цухлев 36, Видин, България. 
 3. При отваряне на сайта, Вие се съгласявате с настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължавате да ги спазвате.
 4. Сайтът www.bodyshaping.bg не предоставя медицински услуги по смисъла на пар. 1, т.3 от ПЗР на Закона за здравното осигуряване.
 5. Според настоящите Общи условия по никакъв начин съдържащите се материали в този сайт не могат да бъдат ползвани в друг уебсайт или компютърна мрежа, за каквито и да е било цели.
 6. Всички авторски права върху материалите в сайта и върху самия сайт са под защитата на Закона за авторското право.
 7. Не се допуска възпроизвеждането, предаването и използването на статиите и снимковия материал или използването им за каквато и да е публична или търговска цел без изричното писмено съгласие на „Би Ес Актив“ ЕООД.
 8. Всяко нерегламентирано копиране или използване на информационни страници и статии и други материали без изричното разрешение на Би Ес Актив ЕООД представлява нарушение на действащото българско законодателство.
 9. Сайта и неговото оригинално съдържание, функции и функционалност са и ще останат изключителна собственост на Би Ес Актив ЕООД
 10. Съществува възможност материалите на този сайт да бъдат неточни, непълни или остарели.
 11.  Би Ес Актив ЕООД си запазва правото да преустанови достъпа до предоставената информация, продукти и услуги по всяко време.
 12. Би Ес Актив ЕООД има право да изпраща непоискани търговски съобщения до електронната поща на потребителя, с цел да го уведоми относно неговата поръчка, да задава допълнителни въпроси, свързани с неговата поръчка, да предоставя полезна информация и реклами относно свои собствени или предлагани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания , да провежда анкети и други.
 13. Всички публикувани статии и материали  в сайта www.bodyshaping,bg имат нямат за цел да дават медицински съвети, да поставят диагнози. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ТОЗИ САЙТ

 1. Потребителите, които имат достъп или използват сайта се съгласяват, че с ползването на която и да е от услугите, предлагани от този сайт, те се считат за запознати и приели Общите условия за ползване.
 2. Би Ес Актив ЕООД може да прекрати или спре достъпа до сайта незабавно, без предварително уведомление или отговорност, по каквато и да е причина, включително и без ограничение, ако нарушите Общите условия.
 3. Потребителите на сайта нямат право да използват логото и други запазени марки, които са собственост на сайта, без изрично разрешение.
 4. Потребителите на сайта нямат право да разпространяват невярна информация относно продуктите или услугите, предлагани на този сайт.

ЛИЧНИ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Политиката за поверителност е съобразена с изискванията на новите Европейски правила за защита на личните данни (GDPR) и всички приложими нормативни актове.

Пълната политика за защита на личните данни можете да прочетете тук.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 1. Би Ес Актив ЕООД, и всички свързани трети страни, споменати в този сайт, по никакъв начин не носят отговорност за каквито и да е щети.
 2. Този сайт се администрира според законите в Република България. Не се разрешава каквото и да е ползване или изнасяне на материали от този сайт, което би нарушило българските и международните закони и разпоредби. Настоящите Общи условия и правни положения се налагат от и тълкуват съобразно законите на Република България, без оглед на каквито и да е противоречия в тълкуване на законите.
 3. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 4. Възможно е някои тълкувания по настоящите Общи положения и правни положения да се заменят с други указани правни забележки или положения, поставени на определени страници или графи на този сайт.

Внимание:

Електронната Веган готварска книга”, собственост на фирма Би Ес Актив ЕООД, представлявано от Илина Данчева – администрира сайта www.bodyshaping.com e защитена от авторското право на българското и европейското законодателство и не може да бъде разпространявана или копирана, както и всяко друго действие, производно на горните, без изричното писмено съгласие на представител на носителят на авторското право © 2021, Би Ес Актив ЕООД.

Ако не сте съгласни с актуалните „Общи условия“, то не следва да използвате услугите на сайта www.bodyshaping.bg